CAREERS Job Vacancy

Join us and be a part of the most professional and dynamic team.

Now we have 64 positions available.

Click at each job title for its detail.

Job Code Job Title Unit (s) Working Location Posted Date
A034 Software Engineer (Developer) เปิดรับนักศึกษาจบใหม่/ฝึกงานสหกิจ 3 บริษัท ศรีตรัง ไอบีซี จำกัด 15 Feb 2023

Job Description

 • พัฒนาระบบ โดยใช้เครื่องมือและภาษาที่ทีมได้กำหนดไว้
 • กำหนดความเป็นไปได้ในการดำเนินงานโดยการคิดวิเคราะห์ กำหนดปัญหา ความต้องการ พัฒนา และนำเสนอ
 • พัฒนาระบบโดยศึกษาความต้องการข้อมูล ปรึกษาหารือกับผู้ใช้ และเรียนรู้ขั้นตอนการทำงานต่างๆ ของระบบ การใช้ข้อมูล และกระบวนการทำงาน
 • ตรวจสอบสิ่งที่มีปัญหา
 • ติดตามและเฝ้าสังเกตระบบ
 • เรียนรู้และทำความเข้าใจในแนวคิดตลอดจนการใช้เครื่องมือเพื่อทำ Automation Application (CI/CD)
 • ออกแบบระบบให้ตรงตาม Architecture ที่ได้ออกแบบร่วมกันไว้
 • จัดทำเอกสาร โดยประกอบไปด้วย Flowcharts, Layouts, Diagrams, Charts, Code Comments ให้ชัดเจน
 • จัดเตรียมและติดตั้งระบบ โดยการกำหนดและออกแบบข้อมูลจำเพาะของระบบตรงตามมาตรฐาน
 • ปรับปรุงการดำเนินงานและประสานงานกับ Business Analyst และแนะนำการเปลี่ยนแปลงนโยบายและขั้นตอนต่าง ๆ
 • ให้ข้อมูลโดยการรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปประเด็นการพัฒนาและบริการ

Qualifications

 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • กำลังศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (นักศึกษาฝึกงานสหกิจ หรือนักศึกษาจบใหม่)
 • ทักษะการสื่อสารที่ดี ทักษะการนำเสนอ และทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • มีความรู้ภาษาพื้นฐานในการพัฒนาระบบเช่น HTML, CSS, C, JavaScript, TypeScript, Java, Dart เป็นต้น
 • เข้าใจหลักการของการจัดวาง UI บนแพลตฟอร์มต่างๆ เว็บหรือแอปพลิเคชันมือถือ
 • ความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งโดยอิสระและเป็นส่วนหนึ่งของทีม
 • มีแรงจูงใจในตนเองด้วยทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร การจัดระเบียบ และการแก้ปัญหาที่ดี
 • มีจรรยาบรรณในการทำงานและความซื่อสัตย์สุจริต
 • มีทักษะในการนำเสนอที่ดีและเริ่มต้นได้ด้วยตนเอง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Working Location

บริษัท ศรีตรัง ไอบีซี จำกัด

10 ซ.10 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

เบอร์โทรศัพท์ : 074-222900

A017 Production Engineer 1 SRI TRANG AYEYAR RUBBER INDUSTRY COMPANY LIMITED 20 Mar 2023
0A0058 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control Officer) 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี 15 Mar 2023
0A0392 เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี 10 Mar 2023
B001 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก 9 Mar 2023
0A0440 หัวหน้าส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาทุ่งสง 9 Mar 2023
0A0416 วิศวกรโรงงาน 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์ 17 Feb 2023
0A0430 หัวหน้าส่วนโลจิสติกส์ 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาชุมพร 15 Feb 2023
A022 Plant Engineer 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก 13 Feb 2023
A017 Production Engineer 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาห้วยนาง 13 Feb 2023
A029 นักเกษตรประจำแปลงหล่มสัก 3 บริษัท ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น จำกัด สาขาเชียงใหม่ 27 Jan 2023
0A0429 หัวหน้าแผนกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด สาขาหาดใหญ่ 27 Jan 2023
A025 นักเกษตรประจำแปลงแม่อาย 1 บริษัท ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น จำกัด สาขาเชียงใหม่ 27 Jan 2023
A031 นักเกษตรประจำแปลงห้างฉัตร 1 บริษัท ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น จำกัด สาขาเชียงใหม่ 27 Jan 2023
A032 หัวหน้าส่วนนักเกษตร ประจำแปลงหล่มสัก 1 บริษัท ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น จำกัด สาขาเชียงใหม่ 27 Jan 2023
0A0416 วิศวกรโรงงาน 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาห้วยนาง 27 Jan 2023
0A0391 เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ประจำภาคเหนือ 17 Jan 2023
0A0416 วิศวกรโรงงาน 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี 17 Jan 2023
0A0368 เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ประจำภาคเหนือ 17 Jan 2023
A027 นักเกษตรประจำสวนทุเรียน 1 บริษัท ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น จำกัด สาขาเชียงใหม่ 17 Jan 2023
A017 Production Engineer 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสิเกา 17 Jan 2023
0A0376 หัวหน้าแผนกศูนย์ซื้อวัตถุดิบ 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี 17 Jan 2023
0A0370 หัวหน้าแผนกผลิต 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาชุมพร 17 Jan 2023
A020 หัวหน้าแผนกวิศวกรรม (แมคคาทรอนิกส์) 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร 17 Jan 2023
A017 Production Engineer 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสระแก้ว 17 Jan 2023
A022 Plant Engineer 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาเลย 29 Dec 2022
0A0431 หัวหน้าส่วนจัดซื้อวัตถุดิบ 1 บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด สาขาบึงกาฬ 1 Dec 2022
A020 หัวหน้าแผนกวิศวกรรม (แมคคาทรอนิกส์) 1 บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด สาขาบุรีรัมย์ 15 Nov 2022
0A0426 หัวหน้าแผนกวิศวกรรม 1 บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด สาขาบุรีรัมย์ 3 Nov 2022
0A0370 หัวหน้าแผนกผลิต 1 บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด สาขาบุรีรัมย์ 2 Nov 2022
0A0502 เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ 2 Nov 2022
A020 หัวหน้าแผนกวิศวกรรม (แมคคาทรอนิกส์) 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสระแก้ว 22 Sep 2022
A020 หัวหน้าแผนกวิศวกรรม (แมคคาทรอนิกส์) 1 บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด สาขาบึงกาฬ 8 Aug 2022
0A0391 เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส 25 Jul 2022
0A0380 เจ้าหน้าที่บัญชี 2 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 22 Jul 2022
0A0378 หัวหน้าส่วนจัดซื้อและสต๊อก 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนดิษฐ์ 14 Jul 2022
0A0373 หัวหน้าแผนกวิศวกรบอยเลอร์ 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสระแก้ว 4 Jul 2022
0A0426 หัวหน้าแผนกวิศวกรรม 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสิเกา 23 Jun 2022
0A0426 หัวหน้าแผนกวิศวกรรม 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสระแก้ว 23 Jun 2022
0A0426 หัวหน้าแผนกวิศวกรรม 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี 22 Jun 2022
A017 Production Engineer 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี 22 Jun 2022
A017 Production Engineer 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี 17 Jun 2022
0A0431 หัวหน้าส่วนจัดซื้อวัตถุดิบ 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ประจำภาคอีสาน 7 Jun 2022
0A0368 เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ประจำภาคอีสาน 7 Jun 2022
0A0368 เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ประจำภาคใต้ 1 Jun 2022
0A0416 วิศวกรโรงงาน 1 บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด สาขามุกดาหาร 27 May 2022
0A0370 หัวหน้าแผนกผลิต 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสิเกา 26 Apr 2022
0A0374 Process Engineer 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสิเกา 22 Apr 2022
IT001 Business Analyst 2 บริษัท ศรีตรัง ไอบีซี จำกัด 21 Apr 2022
0A0373 หัวหน้าแผนกวิศวกรบอยเลอร์ 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี 21 Apr 2022
IBC001 Software Engineer 3 บริษัท ศรีตรัง ไอบีซี จำกัด 21 Apr 2022
A001 หัวหน้าแผนกวิศวกรรมซ่อมบำรุง 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาเลย 21 Apr 2022
0A0370 หัวหน้าแผนกผลิต 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก 21 Apr 2022
A009 System Engineer DBA 1 บริษัท ศรีตรัง ไอบีซี จำกัด 21 Apr 2022
A014 Business Solution Development 1 บริษัท ศรีตรัง ไอบีซี จำกัด 21 Apr 2022
0A0426 หัวหน้าแผนกวิศวกรรม 2 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์ 21 Apr 2022
A012 Data Engineer 1 บริษัท ศรีตรัง ไอบีซี จำกัด 21 Apr 2022
A011 Senior Data Analyst 1 บริษัท ศรีตรัง ไอบีซี จำกัด 21 Apr 2022
0A0370 หัวหน้าแผนกผลิต 2 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์ 9 Feb 2022
0A0368 เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC 6 PT Sritrang Lingga Indonesia 25 Jul 2021
ITERP02 ERP Consultant (SAP PP/QM) ประจำสาขาหาดใหญ่และสาขากรุงเทพฯ 1 บริษัท ศรีตรัง ไอบีซี จำกัด 28 Apr 2021
ITERP01 ERP Consultant (SAP FI/CO) ประจำสาขาหาดใหญ่และสาขากรุงเทพฯ 1 บริษัท ศรีตรัง ไอบีซี จำกัด 28 Apr 2021
0A0370 หัวหน้าแผนกผลิต 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร 1 Apr 2021
0A0370 หัวหน้าแผนกผลิต 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี 4 Feb 2016