CAREERS Job Vacancy

Join us and be a part of the most professional and dynamic team.

Now we have 86 positions available.

Click at each job title for its detail.

Job Code Job Title Unit (s) Working Location Posted Date
A017 Production Engineer 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี 22 Jun 2022

Job Description

 • วางแผนการทำงาน ควบคุมการผลิต ( Master Plan ) ติดตาม ( Monitor ) และ ควบคุมดูแลความเหมาะสมของต้นทุน ( Cost ) ในผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพตามความต้องการของลูกค้า รวมถึง คิดค้น ออกแบบ และ พัฒนางานนวัตกรรมใหม่ ๆ ( Innovation ) ทางด้านวิศวกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมาย น

Qualifications

 • ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ , อุตสาหกรรมศาสตร์ , ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เช่นเครื่องกล ไฟฟ้า แมคคาทอนิค อุตสาหการ หรือที่เกี่ยวข้องกับงานด้านผลิต
 • มีความรู้ความเข้าใจในด้านกระบวนการผลิต, การติดตั้งเครื่องจักร, การตัดสินใจ, การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถทางด้านอารมย์สูง (EQ) สูง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และ จิตนาการทางด้านวิศวกรรม และ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหาร ต่าง ๆ เช่น ระบบบริหารด้านคุณภาพ, ระบบบริหารด้านสิ่งแวดล้อม /ความปลอดภัย เป็นต้น
 • สามารถประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนงานการควบคุมความเสี่ยงในกิจกรรมความปลอดภัยได้
 • มีทักษะความเป็นผู้นำสูง สามารถบังคับบัญชาผู้ใต้สังกัดให้ทำงานอยู่ภายในระเบียบ/คำสั่งของบริษัทได้
 • มีความอดทน สู้งาน และ สามารถรับแรงกดดันได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office และ Program Auto CAD ได้เป็นอย่างดี

Working Location

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี

218 หมู่ 7 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

เบอร์โทรศัพท์ : 0-4525-2958, 0-4525-2960,0-4525-2965,0-4525-2996

เบอร์แฟกซ์ : 0-4525-2967

A021 หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์ Productivity 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 22 Nov 2022
A020 หัวหน้าแผนกวิศวกรรม (แมคคาทรอนิกส์) 1 บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด สาขาบุรีรัมย์ 15 Nov 2022
0A0426 หัวหน้าแผนกวิศวกรรม 1 บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด สาขาบุรีรัมย์ 3 Nov 2022
0A0370 หัวหน้าแผนกผลิต 1 บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด สาขาบุรีรัมย์ 2 Nov 2022
0A0502 เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด สาขามุกดาหาร 2 Nov 2022
A020 หัวหน้าแผนกวิศวกรรม (แมคคาทรอนิกส์) 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์ 22 Sep 2022
A020 หัวหน้าแผนกวิศวกรรม (แมคคาทรอนิกส์) 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสระแก้ว 22 Sep 2022
A020 หัวหน้าแผนกวิศวกรรม (แมคคาทรอนิกส์) 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาเลย 22 Sep 2022
0A0391 เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส 25 Jul 2022
0A0368 เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC 1 บริษัท หน่ำฮั้วรับเบอร์ จำกัด 25 Jul 2022
0A0378 หัวหน้าส่วนจัดซื้อและสต๊อก 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนดิษฐ์ 14 Jul 2022
0A0368 เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ประจำภาคเหนือ 11 Jul 2022
0A0373 หัวหน้าแผนกวิศวกรบอยเลอร์ 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสระแก้ว 4 Jul 2022
0A0378 หัวหน้าส่วนจัดซื้อและสต๊อก 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร 29 Jun 2022
0A0440 หัวหน้าส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 บริษัท หน่ำฮั้วรับเบอร์ จำกัด 29 Jun 2022
0A0410 ผู้จัดการฝ่ายผลิต 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสระแก้ว 23 Jun 2022
A019 นักเกษตรประจำแปลงกัญชง 1 บริษัท ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น จำกัด สาขาเชียงใหม่ 23 Jun 2022
0A0421 หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ 1 บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด สาขาบึงกาฬ 23 Jun 2022
0A0367 หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์ 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี 23 Jun 2022
A020 หัวหน้าแผนกวิศวกรรม (แมคคาทรอนิกส์) 1 บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด สาขาบึงกาฬ 23 Jun 2022
0A0426 หัวหน้าแผนกวิศวกรรม 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสระแก้ว 23 Jun 2022
0A0428 หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาเลย 23 Jun 2022
0A0426 หัวหน้าแผนกวิศวกรรม 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสิเกา 23 Jun 2022
0A0426 หัวหน้าแผนกวิศวกรรม 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี 22 Jun 2022
0A0370 หัวหน้าแผนกผลิต 1 บริษัท หน่ำฮั้วรับเบอร์ จำกัด 22 Jun 2022
A008 หัวหน้าแผนกวิศวกรรมไฟฟ้า 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี 22 Jun 2022
A017 Production Engineer 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี 17 Jun 2022
0A0416 วิศวกรโรงงาน 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี 17 Jun 2022
0A0378 หัวหน้าส่วนจัดซื้อและสต๊อก 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก 7 Jun 2022
0A0418 หัวหน้าแผนกโลจิสติกส์ 1 บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด สาขาบึงกาฬ 7 Jun 2022
0A0408 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 1 บริษัท ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น จำกัด สาขาเชียงใหม่ 7 Jun 2022
A008 หัวหน้าแผนกวิศวกรรมไฟฟ้า 1 บริษัท หน่ำฮั้วรับเบอร์ จำกัด 7 Jun 2022
0A0431 หัวหน้าส่วนจัดซื้อวัตถุดิบ 1 ประจำภาคอีสาน 7 Jun 2022
0A0368 เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC 1 ประจำภาคอีสาน 7 Jun 2022
0A0418 หัวหน้าแผนกโลจิสติกส์ 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนดิษฐ์ 7 Jun 2022
0A0370 หัวหน้าแผนกผลิต 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก 7 Jun 2022
0A0391 เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ 1 ประจำภาคใต้ 1 Jun 2022
0A0368 เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC 1 ประจำภาคใต้ 1 Jun 2022
0A0416 วิศวกรโรงงาน 1 บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด สาขามุกดาหาร 27 May 2022
0A0418 หัวหน้าแผนกโลจิสติกส์ 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสิเกา 25 May 2022
0A0416 วิศวกรโรงงาน 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก 18 May 2022
0A0438 หัวหน้าส่วนสิ่งแวดล้อม 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาห้วยนาง 17 May 2022
A017 Production Engineer 1 บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด สาขาบุรีรัมย์ 10 May 2022
0A0428 หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาห้วยนาง 6 May 2022
0A0416 วิศวกรโรงงาน 1 บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด สาขาบุรีรัมย์ 6 May 2022
A017 Production Engineer 1 บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด สาขาบึงกาฬ 3 May 2022
A016 วิศกรโรงงาน 1 บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด สาขาบึงกาฬ 3 May 2022
0A0376 หัวหน้าแผนกศูนย์ซื้อวัตถุดิบ 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาขน) สาขาทุ่งใหญ่ 27 Apr 2022
0A0370 หัวหน้าแผนกผลิต 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสิเกา 26 Apr 2022
0B0145 หัวหน้าแผนกผลิต STR 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี 25 Apr 2022
0A0432 หัวหน้าส่วนตรวจสอบคุณภาพ 1 บริษัท หน่ำฮั้วรับเบอร์ จำกัด 25 Apr 2022
0A0421 หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสิเกา 22 Apr 2022
0A0374 Process Engineer 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสิเกา 22 Apr 2022
0A0416 วิศวกรโรงงาน 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสิเกา 22 Apr 2022
A006 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์และจัดส่ง 1 บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 21 Apr 2022
0A0429 หัวหน้าแผนกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด สาขาบึงกาฬ 21 Apr 2022
A005 ช่างเทคนิคไฟฟ้า 2 บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 21 Apr 2022
0A0373 หัวหน้าแผนกวิศวกรบอยเลอร์ 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี 21 Apr 2022
A003 เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส 21 Apr 2022
0A0429 หัวหน้าแผนกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาขน) สาขาเชียงราย 21 Apr 2022
IBC001 Software Engineer 3 บริษัท ศรีตรัง ไอบีซี จำกัด 21 Apr 2022
A001 หัวหน้าแผนกวิศวกรรมซ่อมบำรุง 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาเลย 21 Apr 2022
0A0426 หัวหน้าแผนกวิศวกรรม 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก 21 Apr 2022
IT001 Business Analyst 2 บริษัท ศรีตรัง ไอบีซี จำกัด 21 Apr 2022
0A0391 เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ประจำภาคเหนือ 21 Apr 2022
0A0370 หัวหน้าแผนกผลิต 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสระแก้ว 21 Apr 2022
0A0374 Process Engineer 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสระแก้ว 21 Apr 2022
A014 Business Solution Development 1 บริษัท ศรีตรัง ไอบีซี จำกัด 21 Apr 2022
A013 App developer Section head (engineer) 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากรุงเทพ 21 Apr 2022
A012 Data Engineer 1 บริษัท ศรีตรัง ไอบีซี จำกัด 21 Apr 2022
A011 Senior Data Analyst 1 บริษัท ศรีตรัง ไอบีซี จำกัด 21 Apr 2022
A010 วิศวกรติดตั้งซ่อมบำรุง 1 บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 21 Apr 2022
A009 System Engineer DBA 1 บริษัท ศรีตรัง ไอบีซี จำกัด 21 Apr 2022
A008 หัวหน้าแผนกวิศวกรรมไฟฟ้า 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาขน) สาขาทุ่งสง 21 Apr 2022
0A0426 หัวหน้าแผนกวิศวกรรม 2 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์ 21 Apr 2022
0A0370 หัวหน้าแผนกผลิต 2 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์ 9 Feb 2022
0A0368 เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC 6 PT Sritrang Lingga Indonesia 25 Jul 2021
ITERP02 ERP Consultant (SAP PP/QM) ประจำสาขาหาดใหญ่และสาขากรุงเทพฯ 1 บริษัท ศรีตรัง ไอบีซี จำกัด 28 Apr 2021
ITERP01 ERP Consultant (SAP FI/CO) ประจำสาขาหาดใหญ่และสาขากรุงเทพฯ 1 บริษัท ศรีตรัง ไอบีซี จำกัด 28 Apr 2021
0A0370 หัวหน้าแผนกผลิต 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร 1 Apr 2021
0A0088 นักเกษตร (Agricultural Officer) 2 บริษัท ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น จำกัด สาขาเชียงใหม่ 1 Apr 2021
0A0416 วิศวกรโรงงาน 4 PT Sritrang Lingga Indonesia 1 Apr 2021
0A0368 เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC 3 บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด สาขาบึงกาฬ 1 Apr 2021
IT001 Business Analyst 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 1 Apr 2021
0A0370 หัวหน้าแผนกผลิต 1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนดิษฐ์ 2 Oct 2018